Όροι Χρήσης
 
1. Εισαγωγικά
 
1.1. Η χρήση των ηλεκτρονικών σελίδων και υπηρεσιών της www.therallyshop24.com από τον επισκέπτη/χρήστη/πελάτη  («Χρήστης» ή «Πελάτης») προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη συμφωνία με τους παρακάτω όρους χρήσης, που ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου, που περιλαμβάνεται στην ιστοσελίδα της. Συνεπώς, ο Χρήστης οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους αυτούς πριν από τη χρήση των υπηρεσιών του διαδικτυακού τόπου και εάν δεν συμφωνεί, οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου τους.
 1.2. Ο Χρήστης παρακαλείται να ελέγχει το περιεχόμενο των όρων χρήσης για ενδεχόμενες αλλαγές. Η εξακολούθηση της χρήσης www.therallyshop24.com ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη, εκ μέρους του Χρήστη, αποδοχή των όρων αυτών.
 
2. Γενικοί όροι
 2.1. H ιστοσελίδα www.therallyshop24.com είναι το επίσημο ηλεκτρονικό κατάστημα της Εταιρίας με την επωνυμία «ΜΕΛΕΝΙΟΥ ΜΙΡΑΝΤΑ ΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ» και το διακριτικό τίτλο «ΜΕΛΕΝΙΟΥ ΜΙΡΑΝΤΑ ΣΟΦΙΑ», η οποία εδρεύει στην Αθήνα, Ηρούς 19, Τ.Κ. 10442) με Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 148911001000, Α.Φ.Μ. 173958644 και αρμόδια Δ.Ο.Υ. την Α΄ Αθηνών («Εταιρία»).
 2.2. Πάγιος σκοπός της Εταιρίας είναι η κατά το δυνατόν καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών μας. Το συγκεκριμένο ηλεκτρονικό κατάστημα (e-shop) δίνει τη δυνατότητα τόσο στους πελάτες μας όσο και σε όλους τους χρήστες του διαδικτύου να ενημερωθούν άμεσα για τα προϊόντα που προσφέρει η Εταιρία μας, καθώς και να πραγματοποιήσουν τις αγορές τους ηλεκτρονικά.
 
3. Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας
 3.1. Όλο το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού καταστήματος, συμπεριλαμβανομένων των διακριτών τίτλων, σημάτων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρίας μας και προστατεύονται, κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων ή πνευματική ιδιοκτησία τρίτων για την οποία η Εταιρία έχει λάβει άδεια χρήσης για τις δικές της αποκλειστικά ανάγκες και για τη λειτουργία του ηλεκτρονικού καταστήματος.
 3.2. Απαγορεύεται η οποιαδήποτε αντιγραφή, αναπαραγωγή, αναμετάδοση υλικού της ιστοσελίδας ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, χωρίς προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Εταιρίας ή οποιουδήποτε άλλου νόμιμου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων. Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα, και διακριτικά γνωρίσματα που παρατίθενται και περιγράφουν το ηλεκτρονικό κατάστημα με το εμπορικό σήμα www.therallyshop24.com ή τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της Εταιρίας μας ή των τρίτων μερών αντίστοιχα, προστατευόμενα από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων και πνευματικής ιδιοκτησίας. Η χρήση τους στο ηλεκτρονικό κατάστημα δεν παρέχει σε καμία περίπτωση άδεια ή δικαίωμα χρήσης τους από τρίτους. Η εμφάνιση του υλικού στον διαδικτυακό τόπο δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης του.

4. Περιορισμός Ευθύνης Εταιρίας
4.1. Η Εταιρία συμμορφώνεται πλήρως με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα αναφορικά με την πώληση, καθώς και τις διατάξεις του Ν. 2251/1994 για την Προστασία των Καταναλωτών, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
 4.2. Η Εταιρία, στο πλαίσιο των συναλλαγών της από το ηλεκτρονικό κατάστημα, ενημερώνει τον Πελάτη με βάση τα τηρούμενα κάθε φορά στοιχεία διαθεσιμότητας ή μη των προϊόντων και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να εγγυηθεί για τη διαθεσιμότητα αυτών. Σε κάθε περίπτωση, η Εταιρία αναλαμβάνει να ενημερώσει εγκαίρως τον Πελάτη για τη μη διαθεσιμότητα, ήδη πριν από την ολοκλήρωση της παραγγελίας και την κατάρτιση της σύμβασης πώλησης, οπότε και στην περίπτωση αυτή δεν υπέχει καμία περαιτέρω ευθύνη.
 4.3. Η Εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη ούτε υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε ζημία προκύπτει από αδυναμία παροχής υπηρεσιών υποστήριξης και δεν εγγυάται ότι η υπηρεσία θα είναι αδιάκοπη ή δεν θα γίνει κάποιο τεχνικό λάθος λόγω της φύσεως του Διαδικτύου. Η Εταιρία δεν ευθύνεται έναντι του Πελάτη για ζημίες που τυχόν προκύψουν από την εκτέλεση ή μη της παραγγελίας του ή για λάθη στα δεδομένα που ο τελευταίος εισάγει στις φόρμες παραγγελιών, καθώς και για τυχόν λάθη σε τιμές ή χαρακτηριστικά προϊόντων.
 4.4. Η Εταιρία προσπαθεί να παρέχει καθημερινά υπηρεσίες υψηλής ποιότητας. Στο πλαίσιο τήρησης της αρχής της καλής πίστης στις συναλλαγές, η Εταιρία δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται για τυχόν σφάλματα σε χαρακτηριστικά, φωτογραφίες και τιμές προϊόντων που αναγράφονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα και δεν μπορεί να εξασφαλίσει ότι δεν θα υπάρχουν σφάλματα από οποιαδήποτε αιτία κατά την εισαγωγή ή/και ενημέρωση των χαρακτηριστικών ή/και της τιμής ενός προϊόντος.
4.5. Σε καμία περίπτωση η Εταιρία δεν ευθύνεται αστικώς ή ποινικώς για οποιαδήποτε ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κ.λπ.) που τυχόν θα υποστεί επισκέπτης του ηλεκτρονικού καταστήματος ή τρίτος από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και προϊόντων ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.
 
5. Ευθύνη Χρήστη
 5.1. Ο Χρήστης συμφωνεί και αναλαμβάνει την υποχρέωση να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες, τις πληροφορίες και τα δεδομένα του ηλεκτρονικού καταστήματος, όπως ο νόμος προβλέπει και με βάση τους κανόνες της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. Η χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος υπόκειται στους σχετικούς Ελληνικούς, Ευρωπαϊκούς και Διεθνείς Νόμους και ο Χρήστης συμφωνεί να μην χρησιμοποιεί το ηλεκτρονικό κατάστημα με σκοπό να παραβιάσει αυτούς τους νόμους.
 5.2. Ειδικότερα, ο Χρήστης αναλαμβάνει την υποχρέωση να μην χρησιμοποιεί το ηλεκτρονικό κατάστημα για:
 1. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο για οποιοδήποτε λόγο, προκαλεί παράνομη προσβολή και βλάβη στην Εταιρία ή σε οποιονδήποτε τρίτο είτε προσβάλλει την εμπιστευτικότητα ή το απόρρητο πληροφοριών οιουδήποτε προσώπου
2. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που προκαλεί προσβολή των χρηστών ηθών, κοινωνικών αξιών, της ανηλικότητας κ.λπ.
3. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου για το οποίο οι χρήστες δεν έχουν δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με το νόμο ή τις εν ισχύ συμβάσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας)
4. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων κάθε είδους
5. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε υλικού το οποίο περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, 6. αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών ηθελημένη ή αθέλητη παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας ή των διατάξεων παρενόχληση τρίτων με οποιοδήποτε τρόπο συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες

6. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
 Το therallyshop24.com έχει προσαρμοστεί πλήρως με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR). Όταν ο Χρήστης επισκέπτεται το ηλεκτρονικό μας κατάστημα ή όταν προβαίνει σε αγορές, είναι απαραίτητο να παρέχει ορισμένες πληροφορίες (όνομα, επάγγελμα, ηλεκτρονική διεύθυνση, διεύθυνση κατοικίας, σταθερό τηλέφωνο, κινητό τηλέφωνο κ.λπ.) που σχετίζονται με Προσωπικά Δεδομένα, οι οποίες θα τύχουν επεξεργασίας αυτομάτως και θα ενσωματωθούν σε αυτοματοποιημένα αρχεία, τα οποία προηγουμένως έχουν γνωστοποιηθεί στην αρμόδια Αρχή και για τα οποία η Εταιρία μας τυγχάνει Υπεύθυνος Επεξεργασίας σύμφωνα με το Ν. 2472/1997 και 3471/2006. Ο Χρήστης εγγυάται και φέρει την ευθύνη για την αλήθεια, ακρίβεια, εγκυρότητα, γνησιότητα, συνάφεια και προσφορότητα των Προσωπικών Δεδομένων που γνωστοποιεί στην Εταιρία τα οποία επεξεργάζεται η Εταιρία μας τηρώντας την εφαρμογή του άρθρου 7Α παρ. 1 του Ν. 2472/1997 με σκοπό την υλοποίηση της παραγγελίας που δόθηκε από τον Πελάτη.
 
6.1. Γενικά
Οι πληροφορίες που έχουν δοθεί εκούσια από τους χρήστες της αναφερόμενης ιστοσελίδας χρησιμοποιούνται από το therallyshop24.com προκειμένου οι χρήστες του να έχουν άμεση και ουσιαστική επικοινωνία με το κατάστημα, να τους παρέχονται απαντήσεις σε συγκεκριμένα ερωτήματα που θέτουν και τέλος να εξυπηρετούνται και να εκτελούνται οι παραγγελίες τους. Οι πληροφορίες που συλλέγει το therallyshop24.com μέσω της ιστοσελίδας έχουν ως σκοπό να μετρήσουν τον αριθμό επισκεψιμότητάς της, να καθορίσουν τις απαιτήσεις των πελατών για περισσότερα προϊόντα και να διευκολύνουν στις συναλλαγές με την Εταιρία. Το therallyshop24.com δεν διανέμει σε κανένα άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οργανισμό ή συνεργάτη που δεν συνδέεται με το therallyshop24.com τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις, ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία που αφορά τους χρήστες και πελάτες του. H Εταιρία μας έχει αναπτύξει νόμιμα μέτρα προστασίας στις εγκαταστάσεις, τα συστήματα και τα αρχεία της και εγγυάται την εμπιστευτικότητα των Προσωπικών Δεδομένων, ωστόσο δύναται να αποκαλύψει στις αρμόδιες Δημόσιες Αρχές Προσωπικά Δεδομένα ή οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που κατέχει ή είναι προσβάσιμες μέσω των συστημάτων της, εφόσον αυτό υπαγορεύεται από κάποια εφαρμοστέα διάταξη νόμου.
 
6.2. Συγκέντρωση πληροφοριών
Το therallyshop24.com σχεδίασε την ιστοσελίδα του έτσι ώστε οι χρήστες του να μπορούν να την επισκέπτονται χωρίς να χρειάζεται να αποκαλύπτουν την ταυτότητά τους, εκτός και αν το επιθυμούν. Ζητείται από τους επισκέπτες της ιστοσελίδας μας, να μας παρέχουν προσωπικά τους δεδομένα μόνο στην περίπτωση που θέλουν να παραγγείλουν προϊόντα, να εγγραφούν στην ιστοσελίδα μας και/ή να στείλουν e-mail στο therallyshop24.com.
 
6.3. Χρήση των Πληροφοριών
Το therallyshop24.com συλλέγει δύο τύπους πληροφοριών σχετικά με τους χρήστες: (1) στοιχεία που ο Χρήστης μας δίνει κατά την εγγραφή του ως Πελάτης, (2) στοιχεία που ο Χρήστης μας δίνει προκειμένου να εκτελεστεί η παραγγελία του από το therallyshop24.com. Κατά την συμπλήρωση οποιασδήποτε φόρμας παραγγελίας στην ιστοσελίδα μας, θα ζητηθεί από τον Χρήστη το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση, ο ταχυδρομικός κώδικας της περιοχής του, η ηλεκτρονική του διεύθυνση, το τηλέφωνό του, στοιχεία πιστωτικής κάρτας, και ο τρόπος πληρωμής της παραγγελίας. Συμπληρωματικά, μπορεί να του ζητηθούν και πιο συγκεκριμένες πληροφορίες, όπως στοιχεία αποστολής-παράδοσης μιας παραγγελίας, στοιχεία τιμολόγησης ή λεπτομέρειες σχετικά με προσφορά που έχει ζητήσει. Το therallyshop24.com κάνει χρήση των πληροφοριών που δίνει ο Χρήστης κατά τη διάρκεια της ηλεκτρονικής αποστολής της φόρμας, προκειμένου να επικοινωνήσουμε μαζί του i) για την παράδοση της παραγγελίας στο χώρο του, ii) για επιβεβαίωση και ταυτοποίηση του Πελάτη σε κάθε αναγκαία περίπτωση, iii) για νέα ή εναλλακτικά προϊόντα που προσφέρονται από το therallyshop24.com, iv) για ειδικές προσφορές του therallyshop24.com, v) για παραλαβή δώρων μετά από κλήρωση διαγωνισμού. Ο Χρήστης έχει τη δυνατότητα να επιλέξει αν θέλει ή όχι να λαμβάνει τέτοιου είδους επικοινωνίες από το therallyshop24.com αποστέλλοντας το αίτημά του μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@therallyshop24.com. Ο Χρήστης συναινεί και αποδέχεται την επικείμενη επεξεργασία των στοιχείων των προσωπικών του δεδομένων για τις ανάγκες της ομαλής και ευχερούς μεταξύ των μερών συναλλαγής και έτσι παρέχει την ρητή συγκατάθεσή του στην συλλογή και επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων, όπως περιγράφεται παραπάνω.
 
6.4. Διόρθωση, Τροποποίηση ή Διαγραφή πληροφοριών
Το therallyshop24.com επιτρέπει στους χρήστες του να διορθώνουν, αλλάζουν, συμπληρώνουν ή να διαγράφουν δεδομένα και πληροφορίες που έχουν προσκομιστεί στο therallyshop24.com. Εάν οι χρήστες επιλέξουν να διαγράψουν μια πληροφορία, το therallyshop24.com θα ενεργήσει έτσι ώστε αυτή η πληροφορία να διαγραφεί από τα αρχεία του άμεσα. Για την προστασία και την ασφάλεια του Χρήστη το therallyshop24.com θα προσπαθήσει να βεβαιωθεί ότι το πρόσωπο που κάνει τις αλλαγές είναι όντως το ίδιο πρόσωπο με το Χρήστη. Για να έχει πρόσβαση, να αλλάξει ή να διαγράψει τα προσωπικά του δεδομένα, για να αναφέρει προβλήματα σχετικά με τη λειτουργία της ιστοσελίδας ή για να υποβάλλει οποιοδήποτε ερώτημα ο Χρήστης θα πρέπει να επικοινωνήσει με το therallyshop24.com μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@therallyshop24.com. Η αλλαγή ή η διόρθωση των προσωπικών δεδομένων του Χρήστη μπορεί να γίνει επίσης μέσω της σελίδας εγγραφής του therallyshop24.com. Παρακαλούμε όπως οι χρήστες λάβουν υπόψη τους ότι θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατό προκειμένου να προστατεύσουμε τα προσωπικά τους δεδομένα, αλλά η προστασία του κωδικού πρόσβασης τους στην ιστοσελίδα μας εξαρτάται από εκείνους.
 
7. Ασφάλεια
 7.1. Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω της ιστοσελίδας μας διέπονται από το Διεθνές και το Ευρωπαϊκό Δίκαιο, που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο, καθώς και από το Νόμο περί προστασίας των καταναλωτών (2251/1994) που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πωλήσεις εξ αποστάσεως. Η Εταιρία μας έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια. Όλες οι πληροφορίες που σχετίζονται με τα προσωπικά στοιχεία των πελατών μας είναι ασφαλείς και απόρρητες και μας παρέχονται μόνον στην περίπτωση που οι χρήστες της ιστοσελίδας επιθυμούν να παραγγείλουν προϊόντα ή/και να λαμβάνουν ενημερωτικά e-mail. Όλα τα αιτήματα που αποστέλλονται οn-line στην Εταιρία μας, καθώς και οι πληροφορίες που διαβιβάζονται από τον Χρήστη/Πελάτη είναι απόρρητα και χρησιμοποιούνται προκειμένου οι χρήστες του να έχουν άμεση και αποτελεσματική επικοινωνία με το κατάστημα. Η Εταιρία μας δεν αποκαλύπτει, μεταβιβάζει, παραχωρεί ή ανταλλάσσει προσωπικά δεδομένα πελατών της, εκτός εάν αυτό επιβάλλεται από νόμο ή δικαστική απόφαση.
7.2. Η Εταιρία μας έχει προβεί σε διαδικασίες που προφυλάσσουν τα προσωπικά δεδομένα που ο Χρήστης εισάγει στην ιστοσελίδα, χρησιμοποιώντας τεχνολογία SSL-Secure Socket layer. H τεχνολογία SSL βασίζεται σε έναν κωδικό κλειδί (session key) για κρυπτογράφηση των δεδομένων πριν αποσταλούν μέσω της σύνδεσης SSL. O server αποκωδικοποιεί το κλειδί ασφαλείας χρησιμοποιώντας το ιδιωτικό του κλειδί και πραγματοποιεί μια ασφαλή σύνδεση.
 8. Εμπορεύσιμα είδη-διαθεσιμότητα-χαρακτηριστικά
 
8.1. Τα διαθέσιμα προς πώληση προϊόντα, τα χαρακτηριστικά τους, οι τιμές και το διαθέσιμο απόθεμά τους, βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.therallyshop24.com και είναι προσβάσιμα σε όλους. Οι χρήστες μπορούν να αναζητήσουν περισσότερες πληροφορίες για το εκάστοτε προϊόν επιλέγοντας/κάνοντας κλικ στο εικονίδιο του προϊόντος.
 8.2. Η Εταιρία μας εγγυάται την έγκαιρη ενημέρωση των πελατών σχετικά με τη διαθεσιμότητα ή μη των προϊόντων, δε φέρει όμως καμία ευθύνη για την διαθεσιμότητά τους. Η Εταιρία μας καταβάλλει καθημερινά όλες τις δυνατές προσπάθειες έτσι ώστε να παρέχει όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες για το εκάστοτε προϊόν (τεχνικά, χαρακτηριστικά, τιμές κ.λπ.) Ωστόσο, προκειμένου να περιοριστούν τυχόν λάθη, θα σας συνιστούσαμε πριν την ολοκλήρωση οποιασδήποτε αγοράς σας, να επικοινωνείτε μαζί μας σε περιπτώσεις που οι τιμές ή οποιοδήποτε άλλο χαρακτηριστικό του προϊόντος είναι πέραν των συνηθισμένων και λογικών.
 
9. Παραγγελία προϊόντων και προστασία καταναλωτή.
 Οι παραγγελίες μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματός μας αποτελούν σύναψη συμβάσεων πωλήσεως εξ αποστάσεως, οι οποίες διέπονται από το νομοθετικό πλαίσιο του Ν. 2251/1994, όπως ισχύει σήμερα, της ΥΑ Ζ1-891/2013 (ΦΕΚ Β 2144/30.8.2013) καθώς και της προσαρμογής της ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία 2011/83/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2011 σχετικά με τα δικαιώματα των καταναλωτών. Ο Χρήστης έχει δικαίωμα σύναψης έγκυρης σύμβασης παραγγελίας μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος, εφόσον είναι δικαιοπρακτικά ικανός, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα (εφόσον έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του και δεν τελεί υπό δικαστική συμπαράσταση ως προς τη σύναψη της σύμβασης πωλήσεως).

9.1. Υποβολή της ηλεκτρονικής παραγγελίας.
 Η παραγγελία των προϊόντων ή/και των υπηρεσιών υποβάλλεται μέσω της συμπλήρωσης και αποστολής της ειδικής φόρμας Παραγγελίας που υπάρχει στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα. Πριν από την υποβολή της παραγγελίας ο Χρήστης λαμβάνει μέσω ειδικού συνδέσμου γνώση των παρόντων όρων χρήσης του ηλεκτρονικού μας καταστήματος. Αφού λάβει γνώση των όρων, σε περίπτωση που συμφωνεί με αυτούς και επιθυμεί την αποδοχή τους ενεργοποιεί το σχετικό εικονίδιο περί αποδοχής αυτών από μέρους του. Με την ενεργοποίηση του εικονιδίου αυτού ο Χρήστης δηλώνει ρητά και ανεπιφύλακτα ότι πριν την υποβολή παραγγελίας έλαβε κατά τρόπο σαφή και κατανοητό γνώση των κάτωθι πληροφοριών (άρθρο 3β του Ν. 2251/1994, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα):
 Των κύριων χαρακτηριστικών των προϊόντων ή/και των υπηρεσιών, όπως αυτά περιγράφονται στην σελίδα του ηλεκτρονικού καταστήματος. Ο Πελάτης οφείλει να ελέγξει κάθε σχετικό χαρακτηριστικό, πριν από την υποβολή της παραγγελίας του, ούτως ώστε να μη διατηρεί καμία αμφιβολία για τα χαρακτηριστικά και τις ιδιότητες των παραγγελλομένων προϊόντων ή/και υπηρεσιών, καθώς και ουδεμία αμφιβολία περί της επιθυμίας του για αγορά του παραγγελλόμενου προϊόντος, όπως αυτό περιγράφεται στην σελίδα του ηλεκτρονικού καταστήματος.
 Της διεύθυνσης, του αριθμού τηλεφώνου, του αριθμού φαξ και της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Εταιρίας μας.
 Της συνολικής τιμής των προϊόντων ή/και υπηρεσιών της παραγγελίας, συμπεριλαμβανομένων του Φ.Π.Α., κάθε άλλου τέλους και όλων των πρόσθετων επιβαρύνσεων αποστολής, παράδοσης ή ταχυδρομείου, καθώς και κάθε άλλης δαπάνης. Όταν αυτές οι επιβαρύνσεις δεν μπορούν ευλόγως να υπολογιστούν εκ των προτέρων, το γεγονός ότι μπορεί να απαιτηθούν τέτοιες πρόσθετες επιβαρύνσεις γίνεται γνωστό στον Πελάτη στο κείμενο της παραγγελίας (φόρμα παραγγελίας) και ο Πελάτης οφείλει να λάβει γνώση πριν από την υποβολή της παραγγελίας. Πρόσθετες επιβαρύνσεις ή άλλες δαπάνες που δεν έγιναν γνωστές στον Πελάτη πριν την υποβολή της παραγγελίας του ή σε περίπτωση που δεν μπορούσαν κατά την παραγγελία να υπολογιστούν δεν γνωστοποιήθηκαν στον Πελάτη τηλεφωνικώς πριν την επιβεβαίωση παραλαβής της παραγγελίας, δεν βαρύνουν τον Πελάτη χωρίς την προηγούμενη ρητή συναίνεσή του. Ειδικότερα, οι αναγραφόμενες τιμές των προϊόντων ή/και υπηρεσιών όπως τίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα είναι οι τελικές (συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.). Οι ως άνω αναγραφόμενες τελικές τιμές κάθε προϊόντος ή/και υπηρεσίας στο ηλεκτρονικό κατάστημα δεν συμπεριλαμβάνουν τα έξοδα αποστολής, τα οποία υπολογίζονται στη συνέχεια του κειμένου της παραγγελίας με βάση την επιλογή του τρόπου αποστολής.
 Του κόστους χρησιμοποιήσεως του μέσου επικοινωνίας εξ αποστάσεως για τη σύναψη της σύμβασης, όταν αυτό υπολογίζεται με βάση άλλη, εκτός των βασικών τιμολογίων, χρέωση.
 Των μέσων πληρωμής, παράδοσης, εκτέλεσης, αλλά και της προθεσμίας εντός της οποίας η Εταιρία μας αναλαμβάνει να παραδώσει τα αγαθά ή να παράσχει τις υπηρεσίες.
 Των τυχόν περιορισμών παράδοσης και των μέσων πληρωμής.
 Των προϋποθέσεων, των εξαιρέσεων, της προθεσμίας και των διαδικασιών άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης καθώς και της υποχρέωσης επιβάρυνσης του Πελάτη με το άμεσο κόστος επιστροφής των προϊόντων στην Εταιρία, σε περίπτωση υπαναχώρησής του. Όταν δεν παρέχεται δικαίωμα υπαναχώρησης με βάση το Νόμο, την πληροφορία ότι ο Πελάτης δεν θα έχει δικαίωμα υπαναχώρησης ή, κατά περίπτωση, τις περιστάσεις υπό τις οποίες ο Πελάτης χάνει το δικαίωμα της υπαναχώρησης.
 Της ύπαρξης της ευθύνης της Εταιρίας για πραγματικά ελαττώματα και έλλειψη συνομολογημένων ιδιοτήτων σύμφωνα με τα άρθρα 534 επ. του Αστικού Κώδικα.
 Όπου τυγχάνει εφαρμογής, της ύπαρξης και των όρων εφαρμογής υπηρεσιών υποστήριξης του Πελάτη μετά την πώληση, εξυπηρέτησης μετά την πώληση και εμπορικών εγγυήσεων.
Της διάρκειας της σύμβασης, όπου τυγχάνει εφαρμογής, ή, εάν η σύμβαση είναι αορίστου χρόνου ή της αυτόματης παράτασης, των όρων για τη λήξη της σύμβασης.
 Όπου τυγχάνει εφαρμογής, της ελάχιστης διάρκειας των υποχρεώσεων του Πελάτη βάσει της σύμβασης.
 Όπου τυγχάνει εφαρμογής, της ύπαρξης και των όρων κατάθεσης χρημάτων ή άλλων χρηματοοικονομικών εγγυήσεων (π.χ. προκαταβολή τιμήματος σε περίπτωση προ-παραγγελίας κ.λπ.) που πρέπει να καταβληθούν ή να παρασχεθούν από τον Πελάτη, όποτε το ζητήσει η Εταιρία.
 Όπου τυγχάνει εφαρμογής, κάθε τυπικής διαλειτουργικότητας ψηφιακού περιεχομένου με υλισμικό και λογισμικό της οποίας η Εταιρία έχει γνώση ή ευλόγως αναμένεται να έχει γνώση.
 Όπου τυγχάνει εφαρμογής, της δυνατότητας προσφυγής σε εξωδικαστικό μηχανισμό παραπόνων και επανόρθωσης στον οποίο υπάγεται η Εταιρία, καθώς και τους τρόπους πρόσβασης σε αυτόν.
 Της υποχρέωσης πληρωμής με την υποβολή της παραγγελίας.
 Η αποστολή της παραγγελίας προς την Εταιρία αποτελεί πρόταση για αγορά των παραγγελλόμενων αγαθών και δήλωση αποδοχής όλων των χρεώσεων που στην παραγγελία περιγράφονται. Αν δεν υπάρχει ενημέρωση ή αποδοχή, ο Πελάτης δικαιούται την επιστροφή αυτής της πληρωμής.
 
9.2. Καταχώριση της ηλεκτρονικής παραγγελίας – κατάρτιση της σύμβασης πώλησης.
Η παραγγελία δεν είναι δεσμευτική για την Εταιρία, πριν ο Πελάτης λάβει την επιβεβαίωση της αποδοχής της παραγγελίας από την Εταιρία, όπως περιγράφεται κατωτέρω. H παραγγελία θεωρείται ληφθείσα από την Εταιρία από την στιγμή που ο Πελάτης λάβει σχετική ενημέρωση της κατάστασης παραγγελίας με την ένδειξη «Επιβεβαίωση Καταχώρισης Παραγγελίας». Οι ενημερώσεις περί της κατάστασης παραγγελίας εμφανίζονται στην οθόνη του Χρήστη και αποστέλλονται με e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας που έχει καταχωρίσει ο Πελάτης. Η κατάσταση της παραγγελίας ενημερώνεται συνεχώς όπως και όταν προκύπτουν αλλαγές κατά την διαχείριση της παραγγελίας. Ο Πελάτης οφείλει να ελέγχει την «Επιβεβαίωση Καταχώριση Παραγγελίας» και να ενημερώνει αμέσως την Εταιρία εγγράφως για οποιοδήποτε λάθος, άλλως τα στοιχεία που αναφέρονται στην «Επιβεβαίωση Καταχώριση Παραγγελίας» θα εφαρμοσθούν στη Σύμβαση Πώλησης.
 Κατά τη διάρκεια επεξεργασίας κάθε καταχωρηθείσας παραγγελίας επιβεβαιώνεται η διαθεσιμότητα αποθέματος των προϊόντων της παραγγελίας. Σε περίπτωση που η διαθεσιμότητα ή ο χρόνος παράδοσης διαφέρει από τον αναγραφόμενο στην σελίδα του προϊόντος ο Πελάτης θα λάβει σχετική ενημέρωση. Ειδικότερα, η Εταιρία και εφόσον διαπιστώσει τη διαθεσιμότητα του προϊόντος και την έλλειψη τυχόν σφαλμάτων στο ηλεκτρονικό κατάστημα αναφορικά με την τιμολόγηση ή την τιμή των προϊόντων, τα χαρακτηριστικά τους κ.λπ. με ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail) θα επιβεβαιώνει την αποδοχή της παραγγελίας. Στο ως άνω ηλεκτρονικό μήνυμα θα επιβεβαιώνεται ρητά το περιεχόμενο της παραγγελίας, το συνολικό τίμημα, και ο εκτιμώμενος χρόνος παράδοσης της παραγγελίας, όπως αυτός έγινε γνωστός στο Πελάτη ήδη πριν από την υποβολή της παραγγελίας του. Η παραγγελία θεωρείται δεσμευτική και η πώληση θεωρείται ότι έχει καταρτιστεί και δημιουργεί αξιώσεις των συμβαλλομένων μερών (Πελάτης - Εταιρία) μόνο με την αποστολή και λήψη του ως άνω ηλεκτρονικού μηνύματος με την ένδειξη «Η παραγγελία σου έχει αποσταλεί».

Η κατάσταση της παραγγελίας ενημερώνεται συνεχώς όπως και όταν προκύπτουν αλλαγές κατά την διαχείριση της παραγγελίας του Πελάτη. Ο Πελάτης υποχρεούται να ελέγχει την κατάσταση της παραγγελίας του και να ενημερώσει αμέσως την Εταιρία εγγράφως για οποιοδήποτε σφάλμα στην παραγγελία, άλλως τα στοιχεία που αναφέρονται στην επιβεβαίωση παραλαβής της παραγγελίας θα εφαρμοσθούν στη σύμβαση πώλησης.
Σε περίπτωση εσφαλμένης αποστολής μη παραγγελθέντων προϊόντων ή υπηρεσιών, η ανεπιφύλακτη παραλαβή τους ή η παράλειψη ενημέρωσης της Εταιρίας και επιστροφής των προϊόντων δεν δύναται να θεωρηθεί ως συναίνεση, αποδοχή ή δήλωση βούλησης για αγορά τους. Σε περίπτωση που ζητηθεί επιστροφή εκ μέρους της Εταιρίας και ο Πελάτης καθυστερεί να επιστρέψει τα προϊόντα αυτά για διάστημα μεγαλύτερο των επτά (7) ημερολογιακών ημερών τότε η άρνησή του αυτή συνιστά δήλωση βούλησης αγοράς των ειδών και η παραγγελία θεωρείται ότι έχει επιβεβαιωθεί και ο Πελάτης οφείλει να καταβάλει την αξία τους.
 
10. Τρόποι Αποστολής των παραγγελθέντων προϊόντων
10.1. Αποστολή σε ολόκληρη την Ελλάδα και την Κύπρο.
Η αποστολή των προϊόντων πραγματοποιείται μέσω Εταιρίας ταχυμεταφορών (courier) ή μέσω την ΕΛΤΑ, οι οποίες πληρούν απόλυτα τις προδιαγραφές μας και έχουν επιλεγεί ώστε να σας παρέχουμε εξαιρετικά ποιοτικές υπηρεσίες. Οι αποστολές πραγματοποιούνται καθημερινά, εκτός Σαββάτου, Κυριακής και αργιών.
 10.2. Έξοδα αποστολής.
Τα έξοδα αποστολής είναι συνάρτηση του βάρους των προϊόντων μας και του τόπου αποστολής τους. Σε κάθε περίπτωση είναι εμφανώς αναφερθέντα πριν την ολοκλήρωση της παραγγελίας.
Το κόστος για πληρωμή με αντικαταβολή στην ΕΛΛΑΔΑ είναι 2,00€ σε κάθε περίπτωση.
10.3. Χρόνος Παράδοσης.
Ο χρόνος παράδοσης των πωλουμένων προϊόντων και υπηρεσιών προσδιορίζεται στην παραγγελία αναλόγως της διαθεσιμότητας, επιβεβαιώνεται στην αποδοχή της παραγγελίας εκ μέρους της Εταιρίας, και είναι το πολύ τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από το χρόνο της κατάρτισης της πώλησης, εκτός αν υπάρξει ειδική διαφορετική συμφωνία των μερών που επιβεβαιώνεται εγγράφως, με ηλεκτρονική αλληλογραφία. Για τις δυσπρόσιτες περιοχές ο χρόνος αυτός μπορεί να διαφέρει. Σε κάθε περίπτωση θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να παραλάβετε την παραγγελία σας το συντομότερο δυνατό.
 Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας είτε με e-mail στο info@therallyshop24.com είτε τηλεφωνικά στο 210 5136611.
 10.4. Ανωτέρα βία.
 Η Εταιρία δεν ευθύνεται για καθυστερήσεις στην εκτέλεση της παραγγελίας (συμπεριλαμβανομένης της παράδοσης) που οφείλονται σε περιπτώσεις που δεν μπορούν να αποδοθούν σε υπαιτιότητα της Εταιρίας ή οφείλονται σε ανωτέρα βία και ως εκ τούτου η Εταιρία δικαιούται παράταση του χρόνου για την εκτέλεση. Ενδεικτικά παραδείγματα μπορεί να είναι απεργίες, τρομοκρατικές ενέργειες, πόλεμος, προβλήματα μεταφοράς/παραγωγής, διακυμάνσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών, κυβερνητικές ή νομοθετικές πράξεις και φυσικές καταστροφές. Εάν τέτοια περιστατικά διαρκέσουν πλέον των δυο (2) μηνών, η σύμβαση πώλησης μπορεί να καταγγελθεί από οποιονδήποτε συμβαλλόμενο χωρίς αποζημίωση. Εάν ο Πελάτης κρίνει ότι δεν έχει πλέον συμφέρον από την εκτέλεση της παραγγελίας, δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση πώλησης και η Εταιρία υποχρεούται να του επιστρέψει το τίμημα καθώς και κάθε άλλο ποσό που είχε πληρωθεί στο πλαίσιο της σύμβασης πώλησης.
 
10.5. Παραλαβή από το Κατάστημα
Μπορείτε να παραλάβετε την παραγγελία σας από το κατάστημά μας, Ηρούς 19, 10442 Αθήνα, χωρίς κανένα επιπλέον έξοδο αποστολής.
Η παραγγελία σας ενδέχεται να καθυστερήσει για τους εξής λόγους:
Το προϊόν που παραγγείλατε δεν είναι διαθέσιμο. Υπάρχει η σπάνια περίπτωση κάποιο από τα προϊόντα που προβάλλονται στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα να έχει εξαντληθεί και το ηλεκτρονικό μας σύστημα (online) να μην έχει προλάβει να ενημερώσει τη διαθεσιμότητα του προϊόντος. Στην περίπτωση αυτή, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας άμεσα ώστε να βρούμε την ιδανική λύση για τις απαιτήσεις σας ή ακόμα και να ακυρώσουμε την παραγγελία σας χωρίς καμία επιβάρυνση για εσάς.
Σε περίπτωση που είναι αδύνατη η τηλεφωνική ή/και η μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επικοινωνία μαζί σας. Για παράδειγμα, αν παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα είτε σε σχέση με το προϊόν είτε σε σχέση με την πληρωμή του.
Για λόγους ανωτέρας βίας, όπως ανωτέρω ορίζονται.

11.Τρόποι πληρωμής
 Μπορείτε να πληρώσετε την παραγγελία σας με τους εξής τρόπους :
 Αντικαταβολή.
Τα προϊόντα φθάνουν σε εσάς με courier και εσείς τα πληρώνετε τη στιγμή της παραλαβής. Το κόστος για την αντικαταβολή είναι 2,00€ για την ΕΛΛΑΔΑ.
Σημειώνεται ότι για παραγγελίες αξίας άνω των 1.500,00€, δεν παρέχεται η δυνατότητα Αντικαταβολής.
 Πληρωμή με Πιστωτική Κάρτα.
Μπορείτε να εξοφλήσετε την παραγγελία σας με χρήση πιστωτικής κάρτας VISA και MASTERCARD ή χρεωστικής VISA ELECTRON και MAESTRO. Επιπλέον, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε prepaid κάρτες ανεξαρτήτως τράπεζας VISA και MASTERCARD. Οι συναλλαγές σας στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα προστατεύονται από ανώτατα συστήματα online ασφαλείας τα οποία εγγυώνται ένα ασφαλές περιβάλλον συναλλαγών υψηλής κρυπτογράφησης.

Σημείωση: Για μεγαλύτερη ασφάλεια, η καταχώρηση των στοιχείων της κάρτας σας πραγματοποιείτε απευθείας στην ιστοσελίδα ηλεκτρονικών πληρωμών της Viva Wallet. Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας καμιά προσωπική πληροφορία, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων πιστωτικής κάρτας, δεν αποθηκεύεται στο therallyshop24.com. Το TheRallyShop24 έχει πρόσβαση μόνο στα στοιχεία έγκρισης της συναλλαγής που μας παρέχει η Viva Wallet.
 Πληρωμή με Paypal.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το λογαριασμό σας στο Paypal για να εξοφλήσετε την παραγγελία σας. Όταν ολοκληρωθεί η παραγγελία σας θα πρέπει να επιλέξετε από την λίστα επιλογών την πληρωμή μέσω PayPal για να οδηγηθείτε στο online ασφαλές σύστημα συναλλαγών της PayPal. Η διαδικασία πληρωμής μέσω PayPal είναι πλήρως αυτοματοποιημένη και συνήθως ολοκληρώνεται εντός λίγων λεπτών. Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας καμιά προσωπική πληροφορία (συμπεριλαμβανομένου του αριθμού πιστωτικής κάρτας) δεν αποθηκεύεται στο therallyshop24.com.
 Πληρωμή με την Παραλαβή από το Κατάστημα μας.
 Εφόσον επιλέξετε ως τρόπο αποστολής την παραλαβή από το κατάστημα, μπορείτε να εξοφλήσετε τις αγορές σας στο ταμείο του καταστήματος. Είναι απαραίτητο να έχετε καταχωρήσει την παραγγελίας σας (online ή τηλεφωνικώς) και αφού ολοκληρωθεί η συσκευασία, να μεταβείτε στην έδρα μας για την παραλαβή.
 Κατάθεση σε Τραπεζικό λογαριασμό. Μπορείτε να αποπληρώσετε την παραγγελία σας στις εξής τράπεζες :
EUROBANK EFG
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ΜΙΡΑΝΤΑ ΣΟΦΙΑ ΜΕΛΕΝΙΟΥ
ΙΒΑΝ: GR9402602940000870201196290
ΑΡ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: 0026.0294.87.0201196290
SWIFT BIC: ERBKGRAA
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ΜΙΡΑΝΤΑ ΣΟΦΙΑ ΜΕΛΕΝΙΟΥ
ΙΒΑΝ: GR1301101070000010700539611
ΑΡ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: 107/005396-11
SWIFT BIC: ETHNGRAA
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ΜΙΡΑΝΤΑ ΣΟΦΙΑ ΜΕΛΕΝΙΟΥ
ΙΒΑΝ: GR9401710410006041145129397
ΑΡ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: 6041145129397
SWIFT BIC: PIRBGRAA
Στην κατάθεσή σας θα πρέπει να αναφέρετε το ονοματεπώνυμό σας που θα συμπίπτει με τα στοιχεία της ηλεκτρονική σας παραγγελίας και τον αριθμό παραγγελίας σας. Μετά την πραγματοποίηση της κατάθεσης θα πρέπει να αποστείλετε το αποδεικτικό είτε με φαξ στο 210 5138402 είτε με e-mail στο info@therallyshop24.com. Κάθε παραγγελία εκτελείται κατόπιν επικύρωσης της κατάθεσης των χρημάτων.
 
Σημείωση: Αν δεν λάβουμε την πληρωμή σας μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία κατάρτισης της πώλησης, η Εταιρία μας έχει το δικαίωμα να προβεί σε ακύρωση ενημερώνοντας σας με σχετικό e-mail.
 
12. Πολιτική Επιστροφών
 Οι όροι και οι προϋποθέσεις που περιγράφονται σε αυτή την πολιτική ισχύουν για όλα τα προϊόντα που αγοράζονται από το ηλεκτρονικό κατάστημα της Εταιρίας μας μέσα από το διαδίκτυο στον ιστότοπο www.therallyshop24.com.
 
12.1. Ακύρωση παραγγελιών
Σε περίπτωση που ο Πελάτης επιθυμεί να ακυρώσει την παραγγελία του, μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μας είτε με αποστολή e-mail στο info@therallyshop24.com ή καλώντας στο 210 5136611. Ανάλογα με το στάδιο εξέλιξης της παραγγελίας σας θα σας ενημερώσουμε για τις επιλογές που έχετε.
 12.2. Δικαίωμα Υπαναχώρησης από τις εξ αποστάσεως συμβάσεις δυνάμει του Ν. 2251/1994, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. Ο Πελάτης μπορεί να επιστρέψει τα προϊόντα που έχει αγοράσει από το ηλεκτρονικό κατάστημα μας χωρίς να απαιτείται να αναφέρει τους λόγους εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την ημερομηνία παραλαβής τους. Ο Πελάτης μπορεί να παραδώσει τα προϊόντα απευθείας στο κατάστημα της Εταιρίας μας επί της οδού Ηρούς 19, 10442 Αθήνα ή να τα αποστείλει με δικά του έξοδα στην ανωτέρω διεύθυνση της Εταιρίας μας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση ο Πελάτης μπορεί πριν από την επιστροφή των προϊόντων να επικοινωνεί με την Εταιρία μας, είτε μέσω τηλεφώνου (τηλ: 210 5136611) είτε μέσω αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος (e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@therallyshop24.com). Ειδικότερα, ο Πελάτης έχει το ανωτέρω δικαίωμα να επιστρέψει προϊόν που έχει αγοράσει από το ηλεκτρονικό κατάστημα χωρίς να αναφέρει τους λόγους, υπό τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις:
(α) Εντός προθεσμίας δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την παράδοση των προϊόντων ή την παραλαβή τους (όταν ο Πελάτης έχει επιλέξει «παραλαβή από το κατάστημα») και σε περίπτωση πολλών αγαθών παραγγελθέντων από τον Πελάτη με μια παραγγελία και παραδιδόμενων χωριστά από τον χρόνο παραλαβής και του τελευταίου, ο Πελάτης δικαιούται να υπαναχωρήσει από την πώληση.
 (β) Η υπαναχώρηση αυτή είναι αναιτιολόγητη και ο Πελάτης οφείλει να επιστρέψει το προϊόν ακριβώς στην άριστη κατάσταση που το παρέλαβε. Ειδικότερα, το επιστρεφόμενο προϊόν θα πρέπει να μην έχει χρησιμοποιηθεί, να βρίσκεται σε άριστη κατάσταση, όπως ακριβώς πριν την πώληση του, στην πλήρη αρχική του συσκευασία (κουτί, νάιλον, αφρολέξ κ.λπ.) τα οποία δεν θα πρέπει να έχουν σκισίματα ή φθορές/αλλοιώσεις) και με όλα τα περιεχόμενα της αρχικής συσκευασίας (έντυπα οδηγιών χρήσεως, χαρακτηριστικών και εγγυήσεων κ.λπ.). Επιπλέον, για να γίνει δεκτή επιστροφή του προϊόντος θα πρέπει να επιδεικνύεται το πρωτότυπο παραστατικό αγοράς (απόδειξη λιανικής/τιμολόγιο) από το πρόσωπο που αρχικά αγόρασε το προϊόν και του οποίου τα στοιχεία αποτυπώνονται στο παραστατικό αγοράς.
 
(γ) Η επιστροφή του είδους γίνεται δεκτή, μόνον εφόσον προηγουμένως ο Πελάτης έχει εξοφλήσει κάθε ποσό που επιβαρύνθηκε η Εταιρία για την αποστολή του προϊόντος σε αυτόν και τα έξοδα αποστολής για την επιστροφή του.
 (δ) Η δήλωση υπαναχώρησης ασκείται εγγράφως με τη συμπλήρωση της σχετικής φόρμας και αποστολή της α) είτε στη ταχυδρομική διεύθυνση της Εταιρίας μας (Ηρούς 19, 10442 Αθήνα) β) είτε στο φαξ 210 5138402 γ) είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@therallyshop24.com και η Εταιρία είναι υποχρεωμένη να επιβεβαιώσει εγγράφως την παραλαβή της δήλωσης υπαναχώρησης μόλις την παραλάβει.
 (ε) Ο Πελάτης υποχρεούται να επιστρέψει τα προϊόντα χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα κατά την οποία κοινοποίησε την απόφαση του να υπαναχωρήσει από την σύμβαση της πώλησης.
 (στ) Κατόπιν της δήλωσης υπαναχώρησης, η Εταιρία μας υποχρεούται να αποδώσει στον Πελάτη κάθε πληρωμή που έλαβε χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την ημέρα κατά την οποία ο Πελάτης κοινοποίησε την απόφαση του να υπαναχωρήσει από την σύμβαση της πώλησης. Στην περίπτωση χρέωσης του Πελάτη μέσω πιστωτικής κάρτας, η Εταιρία, εφόσον έχει εισπράξει το τίμημα από την Τράπεζα, θα υποχρεούται να ενημερώσει την Τράπεζα για την ακύρωση της συναλλαγής και η Τράπεζα θα προβεί σε κάθε προβλεπόμενη ενέργεια. Η Εταιρία κατόπιν της ενημέρωσης αυτής ουδεμία ευθύνη φέρει για το χρόνο και τον τρόπο εκτέλεσης του αντιλογισμού, που ρυθμίζεται από τη σύμβαση που έχει καταρτιστεί μεταξύ της εκδότριας τράπεζας και του Πελάτη. Στην περίπτωση που ο Πελάτης είχε επιλέξει την δυνατότητα «παραλαβή από το κατάστημα», η επιστροφή των χρημάτων σε αυτόν θα γίνεται από το κατάστημα της Εταιρίας μας επί της οδού Ηρούς 19, 10442 Αθήνα.
 (ζ) Δεν επιστρέφονται δαπάνες παράδοσης μόνον εάν ο Πελάτης είχε επιλέξει τρόπο παράδοσης άλλον από τον φθηνότερο τυποποιημένο τρόπο παράδοσης που προσφέρει η Εταιρία.
(η) Σε περίπτωση που η Εταιρία προσφερθεί να παραλάβει η ίδια τα προϊόντα, η ίδια μπορεί να παρακρατήσει την επιστροφή του τιμήματος της πώλησης μέχρι να λάβει πίσω τα προϊόντα ή μέχρι ο Πελάτης να παράσχει αποδείξεις ότι έστειλε πίσω τα αγαθά, όποιο από τα δύο συμβεί πρώτο.
 (θ) Προϊόν το οποίο είχε πωληθεί με επιπλέον δώρο θα πρέπει να επιστραφεί μαζί με το επιπλέον δώρο, διαφορετικά η αξία του δώρου θα αφαιρεθεί από το επιστρεφόμενο ποσό.
 
12.3. Εξαιρέσεις από το Δικαίωμα Υπαναχώρησης
Το δικαίωμα υπαναχώρησης δυνάμει του Ν. 2251/1994 δεν εφαρμόζεται:
§  Στις περιπτώσεις που το τίμημα των προϊόντων έχει καταβληθεί στο κατάστημα της Εταιρίας μας και επιπλέον, τα προϊόντα έχουν παραληφθεί από το κατάστημα της Εταιρίας μας, καθώς η πώληση δεν θεωρείται ότι τελέστηκε από απόσταση.
§  Για προϊόντα τα οποία δεν είναι κατάλληλα προς επιστροφή, για λόγους υγιεινής, και τα οποία έχουν αποσφραγιστεί μετά την παράδοση, όπως ισοθερμικά, εσώρουχα, μαγιό, ρολόγια και κάλτσες.
 
Σε περίπτωση που δεν επιστραφούν εντός 14 ημερών τότε η Εταιρία μας δύναται να μην αποδεχτεί την όποια επιστροφή ή αντικατάσταση προϊόντος. Σε κάθε περίπτωση, το ανώτατο χρονικό περιθώριο επιστροφής για αντικατάσταση δεν δύναται να παραταθεί πέραν των δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής. Εκτός των δικαιωμάτων που παρέχονται με την πολιτική επιστροφών, αναγνωρίζονται σε κάθε περίπτωση όλα τα δικαιώματα που ισχύουν για τους καταναλωτές από τις υπάρχουσες διατάξεις και τους νόμους σχετικά με τη σύμβαση πώλησης, καθώς και οποιοδήποτε δικαίωμα προκύπτει σε σχέση με τους όρους εγγύησης των προϊόντων.
Η επιστροφή θα γίνεται δεκτή μόνο κατόπιν έγκρισης της Εταιρίας.
 Σε περίπτωση που θέλετε να μας επιστρέψετε τα προϊόντα που αγοράσατε η διεύθυνση στην οποία πρέπει να αποσταλούν τα προϊόντα προς επιστροφή είναι:
ΜΕΛΕΝΙΟΥ ΜΙΡΑΝΤΑ ΣΟΦΙΑ
Ηρούς 19
10442, Αθήνα
Τηλ. 210 5136611
 
13. Ελαττωματικότητα ή έλλειψη συνομολογημένης ιδιότητας των παραγγελθέντων προϊόντων
 Το δικαίωμα υπαναχώρησης από την σύμβαση της πωλήσεως δεν αφορά σε ελαττωματικότητα ή έλλειψη συνομολογημένης ιδιότητας του προϊόντος, η οποία καλύπτεται από την αντίστοιχη εγγύηση του προϊόντος. Οι υποχρεώσεις της Εταιρίας και τα δικαιώματα του Πελάτη στις ανωτέρω περιπτώσεις ρυθμίζονται από τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα.
 Σε κάθε περίπτωση που ο Πελάτης διαπιστώσει κάποιο ελάττωμα στο προϊόν δύναται να επικοινωνήσει με την Εταιρία μας αμέσως μετά την παραλαβή του προϊόντος.
 
 14. Τροποποίηση των παρόντων όρων χρήσης του ηλεκτρονικού μας καταστήματος
 Το www.therallyshop24.com διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να ανανεώνει τους όρους και τις προϋποθέσεις συναλλαγών. Η Εταιρία μας αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει το παρόν κείμενο για οποιαδήποτε αλλαγή ή προσθήκη στους όρους.
 
15. Τελικές Διατάξεις
 15.1. Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει και η οποία πηγάζει από την σύμβαση της πώλησης μεταξύ της Εταιρίας και του Πελάτη, αρμόδια για την επίλυσή της είναι τα καθ' ύλην αρμόδια Δικαστήρια της Αθήνας.
 
15.2. Για την εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς, ο Πελάτης μπορεί να απευθύνεται στους αρμόδιους φορείς εξωδικαστικής (εναλλακτικής) επίλυσης καταναλωτικών διαφορών, όπως στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (Πλ. Κάνιγγος, 10181, Αθήνα, www.efpolis.gr, τηλ.:1520, φαξ:2103843549), στον Συνήγορο του Καταναλωτή (www.synigoroskatanaloti.gr, Λεωφ. Αλεξάνδρας 144, 114 71, Αθήνα, τηλ.:2106460734, φαξ:2106460414), στις Επιτροπές Φιλικού Διακανονισμού καταναλωτικών διαφορών (άρθρο 11 του ν.2251/1994) που εδρεύουν στους κατά τόπους Δήμους της χώρας.
 15.3. Εάν οποιοδήποτε τμήμα της σύμβασης πώλησης σύμφωνα με τους παρόντες όρους αποδειχθεί άκυρο ή ανεφάρμοστο με απόφαση δικαστηρίου, το ελάττωμα δεν επιδρά στο κύρος των υπολοίπων όρων.